کهنه کار

تنهایی توانایی می آورد

ژنرال دوگلاس مك آرتور :

گذشت زمان آدمی را پیر نمیسازد ,بلكه ترك آرمانها و كمال مطلوبهاست كه ما را فرتوت و افتاده میكند
..

[ 92/06/14 ] [ 21:58 ] [ نسیم ]

[ ]، عکس عاشقانه جدید