کهنه کار

تنهایی توانایی می آورد

گذشت زمان آدمی را پیر نمیسازد ,بلكه ترك آرمانها و كمال مطلوبهاست كه ما را فرتوت و افتاده میكند
..

نویسنده :نسیم
تاریخ: ۹۲/۰۶/۱۴ ساعت: 21:58
ابزارک های وبلاگ