کهنه کار

تنهایی توانایی می آورد

ژنرال دوگلاس مك آرتور :
گذشت زمان آدمی را پیر نمیسازد ,بلكه ترك آرمانها و كمال مطلوبهاست كه ما را فرتوت و افتاده میكند
..

[ ۹۲/۰۶/۱۴ ] [ 21:58 ] [ نسیم ]

[ ]